TEISĖS AKTAI
Informacija atnaujinta 2013.06.26
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI


Nacionaliniai

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700
(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-1630
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918
(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249
(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
2004 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621
(įteisinta galimybė socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokėti vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ISAK-2711 "Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
(nustatytos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos)


Kauno miesto savivaldybės

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-331;
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 1 d. sprendimas Nr. T-269
(reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka)

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-351 "Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo"
(reglamentuotas ikimokyklinio ugdymo organizavimas, patvirtintas ikimokyklinio ugdymo modelių aprašas)

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-349 "Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse"
(nustatyta mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse grupėse mokėjimo tvarka, nurodytos mokesčio mokėjimo lengvatos)

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 "Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse"
(nustatytas dienos maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas maitinimų pasirinkimas)

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-15 "Dėl socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo"
(reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamos vaikų išlaikymo išlaidos ikimokyklinėse įstaigose)

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-31 "Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
(reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės)