UGDYMAS
Informacija atnaujinta 2013.07.02
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
UGDYMO PROGRAMOS


Ankstyvasis, ikimokyklinis ugdymas

    Ikimokyklinėse grupėse ugdymo procesas organizuojamas pagal įstaigos pedagogų parengtą lopšelio-darželio ,,Vilnelė" ikimokyklinio ugdymo programą (2007 m.).

    Programa orientuota į visuminį vaiko ugdymą. Įgyvendinant programos turinį, siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai orientuojantis į penkių vaiko kompetencijų ugdymą(si):
 • socialinės (ugdytis asmeniškai vertingus socialinius įgūdžius, būnant savimi šalia kitų, įveikiant sunkumus, bendraujant ir bendradarbiaujant);
 • sveikatos saugojimo (ugdytis sveikos gyvensenos, saugaus judėjimo įgūdžius);
 • pažinimo (įvairiais pojūčiais tyrinėti ir atrasti pasaulį, išbandant kuo įvairesnius savęs ir aplinkos pažinimo būdus);
 • komunikavimo (klausyti, kalbėti, išreikšti save, bendrauti su kitais, ugdytis pagarbą gimtajai kalbai);
 • meninės (įsivaizduoti, pajausti, grožėtis, kurti, išreikšti save įvairiomis meninės raiškos priemonėmis).

    Vaikų ugdymo(si) organizavimo forma yra įvairi visos grupės, vaikų grupelių ar individuali vieno vaiko veikla. Dažniausiai tai yra žaidimas ar kita meninė, fizinė, pažintinė veikla, kuri apima visų vaiko kompetencijų ugdymą(si), vertybinių nuostatų formavimą(si).


Ugdymo(si) pasiekimai ir jų vertinimo sistema

Vaiko pasiekimų vertinimas - tai būdas, padedantis sekti vaiko keitimąsi.

Vertinimo tikslai:
 • Duomenų rinkimas apie vaiko ypatumus, poreikius, interesus, ugdymosi stilių, pomėgius, esamą gebėjimų lygį, specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
 • Ugdymo proceso individualizavimas;
 • Mokytojų darbo metodų, būdų efektyvumo įsivertinimas ir tobulinimas;
 • Ugdymo proceso planavimas;
 • Tėvų informavimas, šeimos įtraukimas į tolimesnių vaiko ugdymo(si) gairių numatymą.

    Įstaigoje sukurta ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo sistema, kurią sudaro šios vaiko gebėjimų vertinimo sritys: sveikatos saugojimas ir socialiniai įgūdžiai, fizinis pasirengimas ir gebėjimai, pažinimas, kalba ir komunikavimas bei meniniai gebėjimai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimo instrumentas parengtas, nurodant išvardintų kompetencijų požymius ir kriterijus  3-4 m., 4-5 m. ir 5-6 m. vaikų pasiekimams nustatyti. Įvertinus esamą pažangą, informuojami tėvai, bendru susitarimu numatoma vaiko ugdymo(si) perspektyva.

    Vertinimas vykdomas sistemingai: mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir jiems pasibaigus (gegužės-birželio mėn.). Esant kalbos ir komunikacijos sutrikimams, informuojama specialiojo ugdymo komisija, kuri rūpinasi, kad vaikui (šeimai) būtų suteikta logopedo pagalba. Specialiųjų poreikių vaikų (su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais) vertinimas vykdomas tris kartus metuose: rugsėjo, sausio ir gegužės mėn.

    Vaiko pažangos vertinime dalyvauja grupės auklėtojos, joms talkina įstaigoje dirbantys specialistai (logopedas, judesio ir korekcijos pedagogas, muzikos pedagogas), tėvai. Tėvams parengti atskiri klausimynai, kurie dera su pedagogams skirtais vertinimo instrumentais. Tėvams suteikiama prieinama, aiški ir išsami informacija apie vertinimo procedūras, laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo principų.

    Labai svarbus paties vaiko dalyvavimas jo pasiekimų vertinime, kai vaikas iš  darbelių, piešinių, filmuotos medžiagos mato savo pažangą, aptaria ją kartu su grupės auklėtojomis, draugais. Tai ugdo jo atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis, didina savivertę, padeda suvokti savo galimybes, pažangą ir tuo didžiuotis, didina ugdymosi motyvaciją.

    Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami, taikant šiuos metodus: vaiko stebėjimą, pokalbį su vaiku, pokalbį su vaiko tėvais, vaiko veiklos produktų analizę, vaiko kalbos analizę.

    Ankstyvojo amžiaus vaiko vertinimo sistema apima sveikatos saugojimą ir socialinius įgūdžius, kalbą ir komunikavimą, pažinimo procesų vystimąsi bei meninę kompetenciją.

    Siekiant geriau pažinti vaiką bei užtikrinti globos ir ugdymo įstaigoje bei šeimoje tęstinumą, vertinama kiekvieno naujai atvykusio vaiko adaptacija, nepriklausomai nuo jo amžiaus. Šiame etape labai svarbus vaiko stebėjimas ir pokalbiai su tėvais (globėjais), padedantys sužinoti iš kokios aplinkos vaikas atėjęs ir kokie jo šeimos prioritetai.
  
    Siekiant sisteminti ir dokumentuoti vaikų pažangą, rengiami individualūs vaikų pasiekimų aplankai, kuriuose saugomi piešiniai, lankstiniai, aplikacijos, raidžių ar skaičių elementai, žodinė kūryba, vaikų samprotavimai, kūrybos knygelės, pratybų sąsiuvinukai. Vaiko aplanke kaupiami jo stebėjimo duomenys (auklėtojos užrašai apie vaiko emocinę būseną, judėseną, pažinimo ypatumus, kalbą, žaidimus, elgesį). Vaikų pasiekimai, įgyvendinant ugdymo turinio tikslus, atsispindi auklėtojų savaitės veiklos apmąstymuose. Šiais duomenimis auklėtoja remiasi, planuodama ugdymo procesą, individualizuodama veiklą, keldama ugdymo tikslus, numatydama darbo metodus ir savo kompetencijų tobulinimo sritis.
    Siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų dermės, ikimokyklinio ugdymo pedagogas perduoda vaiko pasiekimų aplanką priešmokyklinio ugdymo pedagogui.
                      
    Vaikų kultūrą laikome svarbiausia įstaigos kultūros dalimi, todėl džiaugiamės vaikų darbeliais, rengdami vaikų kūrybos parodas, taip pat ir personalines. Gabiausiems vaikams nuolat sudarome galimybes pasirodyti mieste rengiamuose dailės, muzikos, teatro, žodinės kūrybos festivaliuose, konkursuose, parodose. Apdovanojimai, padėkos už dalyvavimą šiuose renginiuose eksponuojami įstaigos talentų lentoje. Nuotraukos ir videomedžiaga saugoma įstaigos metraštyje.

    Vaikų pasiekimų tyrimai yra konfidencialūs, apie juos žino tyrime dalyvavę grupės auklėtojos, specialistai, vaiko tėvai. Apibendrinta vaikų pasiekimų vertinimo medžiaga aptariama metodinės tarybos posėdžiuose spalio ir birželio mėn. Metodinės tarybos nutarimu vaikų pasiekimų vertinimo sistema gali būti tobulinama, vertinimo kriterijai keičiami ar papildomi.


Priešmokyklinis ugdymas

    Priešmokyklinėse grupėse ugdymo procesas vyksta pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (2005). Ugdymo programą ir kitus priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt skiltyje Ugdymas/ Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

    Priešmokyklinukų pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio parengtu "Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo aplanku" 2010 m. (Pritarta 2009 m. birželio 11 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 8.1.)

Nuo 2009 m. ugdymo procesas yra praturtinamas Reggio Emilia ugdymo sistemos  elementais.


Projektai. Pasiekimai
     
 • 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 m. m. lopšelis-darželis "Vilnelė" dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai".
 • Muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė kasmet rengia ugdytinius Kauno ikimokyklinių įstaigų jungtinio choro pasirodymams. Choro dalyviai dainavo respublikiniame vaikų chorų festivalyje "Baltijos bangelės-2011".
 • 2010 m.  tapome tradicinio festivalio-konkurso "Teatro dienelės vaikų darželiuose" laureatais.
 • 2009-2010 m.m. auklėtojos Loreta Šlekonienė ir Diana Grinienė su ugdytiniais dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų pažintiniame projekte "Ugdymo turinio plėtojimas, atskleidžiant vaiko "šimtą kalbų", panaudojant Reggio Emilia ugdymo sistemos elementus.
 • 2009-2010, 2011-2012 m. m. kūno kultūros pedagogė Renata Bezykornova su ugdytiniais dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų sporto projekte "Renkuosi, nes žinau".
 • 2010-2011 m.m. logopedė Vilija Misevičiūtė su ugdytiniais dalyvavo Kauno ir Birštono ikimokyklinių įstaigų vaikų kalbos korekcijos projekte "Draugystės tiltas".
 • 2011 m. įstaiga dalyvavo respublikiniame sporto projekte "Futboliukas".
 • 2011-2012 m.m. įstaiga dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų projekte "Lauko erdvė - vaiko aktyvumui ir kūrybiškumui" (auklėtojos Edita Burbienė, Jovita Bobinienė, Diana Grinienė, Loreta Šlekonienė)
 • 2012 m. muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė inicijavo ir organizavo bendrą lopšelių-darželių "Pušaitė', "Žvangutis" ir "Vilnelė"  muzikinį projektą "Paukščių varžytuvės".
 • 2013 m. kūno kultūros pedagogė Renata Bezykornova su logopede Vilija Misevičiūte organizavo bendrą lopšelių-darželių "Rasytė", "Židinėlis" ir "Vilnelė"  projektą "Judu ir kalbu".
 • 2013 m. kūno kultūros pedagogė Renata Bezykornova surengė lopšelių-darželių "Pušaitė", "Linelis", "Židinėlis" ir "Vilnelė" ledo ritulio turnyrą, kuriame mūsų ugdytiniai iškovojo aukso medalius.
 • 2013 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vadopalienė ir socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė inicijavo Kauno ikimokyklinių įstaigų socialinį projektą "Noriu būti sveikas ir saugus", kuriame dalyvavo 97 pedagogai iš 23 ikimokyklinių įstaigų. Buvo pagaminti 58 plakatai keliaujančiai plakatų parodai, kuri eksponuojama įstaigose - projekto dalyvėse iki 2014 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. pedagogų komanda (draugijos "Pasakaitė" narės), vadovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui Lijanos Vadopalienės sukūrė klausimyną ir atliko Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogų anketinę apklausą "Ikimokyklinių įstaigų pedagogų veiklos ypatumai, organizuojant vaikų vaidybinę veiklą". Apklausoje dalyvavo 150 Lietuvos pedagogų, užmegzti nauji bendradarbiavimo ryšiai.
 • 2013 m. įstaiga surengė tradicinio renginių ciklo "Teatro dienelės vaikų darželiuose" renginį, kuriame vaidino mokyklos-darželio "Rūtelė", lopšelių-darželių "Vilnelė" ir "Pagrandukas" ugdytiniai.
 • 2013 m. auklėtojos Loreta Šlekonienė, Diana Grinienė ir Edita Burbienė dalyvauja Lietuvos edukologijos universiteto projekto "Savireguliacijos įgūdžių vystymas žaidybinėje veikloje" moksliniame tyrime, kurio tikslas yra stiprinti vaikų savireguliacijos įgūdžius per pagrindinę vaiko veiklą - žaidimą.